STATUT STOWARZYSZENIA


Małopolskie Stowarzyszenie Matematyczne KangurRozdział I
Postanowienia ogólne


§ 1


1. Małopolskie Stowarzyszenie Matematyczne Kangur zwane dalej „Stowarzyszeniem” posiada osobowość prawną.
2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 2


1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a w zakresie współpracy kulturalno – naukowej również zagranica.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków.

§ 3


Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swych członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 4


Stowarzyszenie używa pieczęci z napisem w otoku oraz pieczęci podłużnej zawierającej nazwę i adres Stowarzyszenia.

§ 5


1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
2. O przystąpieniu do organizacji, o której mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów członków biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.

Rozdział II
Cele i sposoby działania


§ 6


Celem Stowarzyszenia jest:
1) współudział w corocznym organizowaniu i koordynacji Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”,
2) upowszechnianie wiedzy matematycznej,
3) dbałość o wszechstronny intelektualny rozwój dzieci i młodzieży,
4) kształtowanie umiejętności łączenia zabawy z nauką.

§ 7


Stowarzyszenie realizuje swoje cele między innymi poprzez:
1) Porozumienie o współpracy z organizacją zajmującą się upowszechnianiem idei i celów Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”, mającą siedzibę na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
2) popularyzację idei Konkursu,
3) coroczne organizowanie Konkursu, zgodnie z Regulaminem Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”,
4) organizowanie i prowadzenie wycieczek, obozów i kolonii krajowych i zagranicznych jako formy nagrody dla laureatów Konkursu,
5) przyznawanie nagród rzeczowych laureatom i wyróżnionym uczestnikom Konkursu,
6) współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia,
7) współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi,
8) roztaczanie opieki nad uczniami uzdolnionymi matematycznie,
9) organizowanie kursów, warsztatów, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji, sympozjów, seminariów itp.,
10) współpracę z władzami uczelni wyższych i innych szkół, z organami administracji państwowej i samorządowej oraz ze środkami masowego przekazu.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki


§ 8


1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne.
2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

§ 9


Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych
2) członków wspierających,
3) członków honorowych,

§ 10


1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.
2. Członkami mogą być również małoletni na zasadach określonych w Ustawie „Prawo o Stowarzyszeniach”.
3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
5. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje na drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
6. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu.

§ 11


1. Członek zwyczajny ma prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
2) uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. organizowanych przez władze Stowarzyszenia lub organizacje o podobnym profilu działania,
3) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,
4) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
5) noszenia odznaki organizacyjnej.
2. Członek zwyczajny jest zobowiązany do:
1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

§ 12


1. Członek wspierający i honorowy posiada prawa określone w § 11 ust. 1 pkt. 2 – 5.
2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
4. Członkowie honorowi i wspierający zwolnieni są z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 13


1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
1) przyjęcia przez Zarząd rezygnacji członka z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie,
2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań,
4) wykluczenia ze Stowarzyszenia na mocy Uchwały Zarządu w przypadku stwierdzenia rażącego naruszania zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów organów Stowarzyszenia, zasad etyki lub działalności na szkodę Stowarzyszenia,
5) wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,
6) pozbawienia praw członka honorowego w wyniku uchwały władzy Stowarzyszenia, która członkostwo honorowe nadała.
2. Od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia przysługuje członkowi prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały z uzasadnieniem.
Uchwała Walnego Zebrania podjęta w wyniku rozpatrzenia odwołania jest ostateczna.

Rozdział IV
Struktura organizacyjna


§ 14


Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

§ 15


1. Kadencja członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata, a ich wybór, dokonywany przez Walne Zebranie Członków odbywa się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Wybór następuje spośród nieograniczonej ilości kandydatów. Walne Zebranie Członków może uchwalić przeprowadzenie wyborów w głosowaniu tajnym.
2. Uchwały władz Stowarzyszenia są ważne, o ile Statut nie stanowi inaczej, jeżeli podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu danej władzy. Zebrani mogą uchwalić przeprowadzenie w danej sprawie głosowania tajnego.

§ 16


W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia określonych w §14 p. 2) i 3) w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniany jest przez daną władzę spośród nie wybranych kandydatów, według kolejności uzyskanych w wyborach głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
Kadencja członka dokooptowanego kończy się wraz z upływem kadencji członków pochodzących z wyboru.

Walne Zebranie Członków


§ 17


1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
3. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd. o miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków telefonicznie, faxem, emailem, SMS lub listownie co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.
4. Uchwały Walnego Zebrania Członków są ważne jeżeli w posiedzeniu bierze udział nie mniej niż 6 członków.

§ 18


1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do miesiąca listopada.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbyć się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Zarząd zwołuje:
1) z własnej inicjatywy,
2) na pisemne żądanie Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/5 członków zwyczajnych.
W żądaniu tym należy podać propozycje porządku obrad.
W takim przypadku Zarząd zwołuje zebranie, które powinno się odbyć w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku. Jeżeli termin ten przypadałby w miesiącach: lipiec, sierpień, wrzesień zebranie winno odbyć się w miesiącu październiku.

§ 19


Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
2) uchwalenie Statutu i jego zmian,
3) wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek lub świadczeń,
6) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych Zarządowi na piśmie przez członków Stowarzyszenia lub Komisję Rewizyjną co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia,
7) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu,
8) podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do innych organizacji,
9) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
10) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
11) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

Zarząd


§ 20


1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd podejmuje uchwały we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania Członków i Komisji Rewizyjnej.
3. Zarząd składa się z 4 - 6 członków, w tym prezes, wiceprezes, sekretarz i skarbnik. o liczbie członków Zarządu w danej kadencji decyduje Walne Zebranie Członków.
4. W razie równości głosów członków Zarządu przy podejmowanych uchwałach decyduje głos Prezesa.

§ 21


Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
1) realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,
2) określenie szczegółowych kierunków działania,
3) ustalenie budżetu i preliminarzy,
4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
5) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
6) powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań,
7) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
8) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
9) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
10) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
11) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

Komisja Rewizyjna


§ 22


1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli finansowej i nadzoru nad działaniami Zarządu w sprawach majątkowych.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym: przewodniczącego, jego zastępcy oraz sekretarza.

§ 23


1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy badanie całokształtu gospodarki i finansów Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna ma dostęp do wszystkich ksiąg i dokumentów Stowarzyszenia.
3. Kompleksowa ocena działalności Zarządu powinna być dokonywana i przedstawiana Zwyczajnemu Walnemu Zebraniu Członków w sprawozdaniu Komisji.

Rozdział V
Majątek i fundusze


§ 24


Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i środki pieniężne.

§ 25


1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie,
2) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w posiadaniu Stowarzyszenia,
3) dotacje,
4) darowizny, zapisy i spadki,
5) wpływy z działalności statutowej,
6) opłaty za udział w konkursach.
2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na ten rachunek.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Wszystkie dochody Stowarzyszenia przeznacza się na realizację jego zadań statutowych.

§ 26


Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz i do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnieni są: prezes lub wiceprezes Zarządu jednoosobowo, bądź dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia


§ 27


Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebrania Członków wymaga większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 28


1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenie likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
2. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu.
3. Obowiązki likwidatora określa Prawo o Stowarzyszeniach.
4. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w uchwale Walnego Zebrania Członków.

Rozdział VII
Przepisy przejściowe


§ 29


1. Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.
2. W sprawach nie uregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy Ustawy z dn. 07.04. 1989. „Prawo o Stowarzyszeniach” (Dz. U. nr 20 poz. 104 z późn. zm.).Podpisy założycieli:Wykaz materiałów potrzebnych do rejestracji w sądzie:
1. Lista członków założycieli (z datami urodzenia, drugimi imionami, numerami, PESEL)
2. Projekt statutu.
3. Protokół z zebrania założycielskiego.

Po rejestracji Stowarzyszenia należy wybrać Zarząd i Komisję Rewizyjną i zwrócić się do Sądu z wnioskiem o rejestrację władz. Potrzebny jest do tego protokół z wyborów.
Następnie występujemy o numer REGON do Urzędu Statystycznego i możemy założyć konto w banku.