Wykaz zagadnień

1   Wnioskowanie bayesowskie I: dwupunktowy rozkład próbki

  Maple  
2   Wnioskowanie bayesowskie II: dwupunktowy rozkład próbki przy rozkładzie a priori beta lub jednostajnym

  Maple  
3   Bootstrapowe przedziały ufności

  Maple  
4   Test chi kwadrat równości rozkładów

  Maple  
5   Test chi kwadrat przynależności do rodziny rozkładów

  Maple  
6   Jądrowa estymacja gęstości

  Maple  
7   Histogramy dla rozkładów ciągłych

  Maple  
8   Histogramy dla rozkładów dyskretnych

  Maple  
9   Test Kołmogorowa

  Maple  
10   Test Kołmogorowa-Smirnowa

  Maple  
11   Gra jako łańcuch Markowa

  Maple  
12   Spacer losowy po prostej

  Maple  
13   Centralne twierdzenie graniczne - rzut kostkš

  Maple  
14   Regresja liniowa i prognozowanie

  Maple  
15   Regresja nieliniowa

  Maple  
16   Proste zadanie klasyfikacyjne

  Maple  
17   Częstość i dystrybuanta empiryczna

 Excel  
18   Generowanie próbki prostej o rozkładzie Poissona

 Excel  
19   Modelowanie wielokrotnego rzutu kostką do gry

 Excel  
20   Rozkład normalny

 Excel  
21   Rozkład chi kwadrat

 Excel  
22   Rozkład t-Studenta

 Excel  
23   Rozkład Weibulla

 Excel  
24   Regresja (I)
Zależność dokładności dopasowania prostej od liczebności próbki
 Excel  
25   Regresja (II)
Dopasowanie wielomianu zadanego stopnia
 Excel  
26   Regresja (III)
Dopasowanie funkcji logarytmicznej, wykładniczej lub potęgowej
 Excel  
26   Test Pearsona (I)
Badamy, czy dana próbka ma rozkład dwumianowy.
 Excel  
27   Test Pearsona (II)
Badamy, czy dana próbka ma rozkład normalny.
 Excel  Copyright © P.Koscielniak, J.Ombach and J.Szczepanski