Kongres adresowany jest przede wszystkim do uczniów, którzy w roku szkolnym 2009/2010 uczęszczają do ostatniej oraz przedostatniej klasy w szkole ponadgimnazjalnej, ale w uzasadnionych przypadkach  także i młodszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a w szczególnych przypadkach również i uczniów, którzy w tym roku uczą się w ostatniej klasie gimnazjum.

Pragniemy, by w Kongresie uczestniczyli uczniowie reprezentujący wszystkie województwa, różne miasta i szkoły. 
O wytypowanie reprezentacji poszczególnych województw poprosiliśmy wojewódzkie kuratoria; listy w tej sprawie zostały wysłane pod koniec stycznia. Zostały wprowadzone ograniczenia górne na liczby uczniów z jednego miasta i z jednej szkoły w reprezentacji wytypowanej przez Kuratorium.

Ogromną większość uczestników Kongresu będą stanowić uczniowie wskazani przez Kuratoria. Planujemy jednak pewną liczbę osób zaprosić indywidualnie, w szczególności na podstawie zgłoszeń. Taki uczestnik Kongresu zostanie włączony  w ekipę swojego wojewódzkiego Kuratorium i bezwzględnie musi się podporządkować wszelkim zasadom podanym przez opiekuna tej grupy.


Uczniowie, którzy pragną wziąć udział Kongresie, a
NIE ZNALEŹLI SIĘ NA LIŚCIE UCZESTNIKÓW KONGRESU WYTYPOWANYCH PRZEZ SWOJE WOJEWÓDZKIE KURATORIUM

proszeni są o przysłanie zgłoszenia drogą emailową.

 1. Zgłoszenie powinno być przysłane drogą emailową na adres komm@im.uj.edu.pl, jako jeden załącznik do standardowego listu emailowego.
  Preferowany jest plik pdf, może być to jednak plik w innym formacie (np. *.dvi, *.txt, *.rtf, *.doc) - w przypadku użycia programu Word 2007, prosimy o zapisanie pliku w wersji do odczytu przez Word 2000.
 2. W przypadku braku potwierdzenia odbioru listu w ciągu 4 dni, prosimy o ponowienie zgłoszenia, najlepiej z adresu internetowego o innej domenie.
 3. W zgłoszeniu powinny się znaleźć następujące dane:
 • Imię i nazwisko
 • Data urodzenia
 • Szkoła i klasa, do której uczeń uczęszcza
 • Adres i numer telefonu szkoły
 • Adres emailowy ucznia
 • Adres domowy ucznia
 • Krótki "autoreferat" ucznia pod hasłem "matematyka i ja".
  W wypowiedzi tej należy napisać, co ucznia interesuje w matematyce, w jakich pozalekcyjnych zajęciach matematycznych bierze/brał udział, informacje o udziałach i sukcesach w zawodach matematycznych, informacje o tym, co o matematyce spoza programu szkolnego uczeń czytał (mile widziane też opinie o przeczytanych książkach czy artykułach) oraz ewentualne inne informacje wykazujące, że kandydat jest pasjonatem matematyki.
 • Wstępna informacja, czy uczeń chciałby wygłosic referat, a jeśli tak, to na jaki temat (i co byłoby zawarte w tym referacie).
  Uwaga: nie jest to jeszcze zgłoszenie referatu, a jedynie wstępna informacja, która jedynie w wyjątkowych przypadkach będzie miała wpływ na kwalifikację.
Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń: 27 kwietnia 2010.